Zásady spracúvania ochrany osobných údajov

Portál Fmparfumy.sk sa v tomto kroku rozhodol definovať, aké osobné údaje spracúva, aby bol schopný zanalyzovať spracúvanie osobných údajov a zabezpečiť súlad s GDPR. Prevádzkovateľ portálu sa zaväzuje zaviesť štandardnú ochranu osobných údajov, ktorá spočíva v prijatí primeraných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie spracúvania osobných údajov len na konkrétny účel, minimalizácie množstva získaných osobných údajov a rozsahu ich spracúvania, doby uchovávania a dostupnosti osobných údajov.

Prevádzkovateľ portálu zabezpečí, aby osobné údaje neboli bez zásahu fyzickej osoby štandardne prístupné neobmedzenému počtu fyzických osôb. Prevádzkovateľ portálu bude zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ portálu je tiež povinný zaviazať mlčanlivosťou o osobných údajoch fyzické osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.

Prevádzkovateľ portálu bude získavať osobné údaje len na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi. Prevádzkovateľ portálu informuje dotknutú osobu o účele spracúvania osobných údajov pred ich spracúvaním, aby bolo toto spracúvanie primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

Prevádzkovateľ portálu bude spracúvať osobné údaje tak, aby boli správne a podľa potreby aktualizované; a prijme primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili. V prípade zmeny osobných údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.

Zhromažďujeme a spracúvame nasledovné Vaše osobné údaje: titul, meno a priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, emailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia. Tieto údaje boli zozbierané v minulom alebo sú zbierané v prebiehajúcom obchodnom vzťahu, pre ktorý ste si vyjadrili súhlas podľa platných zákonov. Vyvíjame maximálne úsilie na zachovanie týchto údajov v úplnom bezpečí a ich používanie len na účely povolené zákonom a Vami.

Účel spracovania: registrácia člena FM GROUP, zasielanie marketingových a reklamných emailov /na základe súhlasu užívateľa/, podporná komunikácia o spolupráci

Právny základ: na spracovanie informácií na tieto účely je legitímny záujem prevádzkovateľa poskytnúť užívateľom podpornú komunikáciu o spolupráci.

Osobné údaje budú spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

Osobné údaje bude prevádzkovateľ portálu uchovávať vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované a spracovávané pre e-mailové marketingové účely po dobu 5 rokov od poslednej realizovanej objednávky.

Aké máte práva?

Máte právo na prístup k Vašim údajom. Máte právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom a nasledovné informácie:

 • účely spracúvania,
 • kategórie osobných údajov,
 • príjemcovia Vašich údajov,
 • doby spracúvania údajov,
 • informácie o zdroji, z ktorého sme získali Vaše osobné údaje.

Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

 • právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
 • právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
 • právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
 • právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade, ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
 • právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

Každý súhlas, ktorý ste nám udelili, máte právo kedykoľvek odvolať. Poskytnutie Vašich osobných údajov na základe súhlasu je totiž dobrovoľné, nemôžeme si od Vás nijakým spôsobom vynucovať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov a ste oprávnený odmietnuť poskytnutie svojich osobných údajov. Súhlas môžete odvolať zaslaním e-mailovej žiadosti na adresu info@fmparfumy.sk.

Podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Prevádzkovateľ zabezpečí splnenie nasledovných podmienok pri vyjadrení súhlasu dotknutou osobou. Súhlas so spracúvaním osobných údajov musí byť vyjadrený slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačným prejavom vôle. Žiadosť o vyjadrenie súhlasu musí byť predložená v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme a formulovaná jasne a jednoducho. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná.

Prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi ak je to technicky možné.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na aizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Prenos osobných údajov, ktoré sa spracúvajú alebo sú určené na spracúvanie po prenose do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, sa môže uskutočniť len vtedy, ak prevádzkovateľ a sprostredkovateľ dodržiavajú podmienky vrátane podmienok následného prenosu osobných údajov z predmetnej tretej krajiny alebo od predmetnej medzinárodnej organizácie do inej tretej krajiny alebo inej medzinárodnej organizácie.

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje dotknutej osoby tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti FM World Distribution, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa zákona č. 18/2018 z.z.

Sociálne siete v pozícií tretích strán, ktoré poskytujú interaktívne zásuvné moduly alebo funkcie sociálnych sietí (pripojenie k službe Facebook alebo Google) na webových lokalitách www.fmgroupklub.sk a profiloch Fmgroupklub.sk na sociálnych sieťach môžu používať súbory cookie. Používanie takýchto údajov treťou stranou závisí od pravidiel ochrany osobných údajov dostupných na webovej stránke danej sociálnej siete.

Súbory Cookies

Pre potreby prispôsobenia obsahu našej webovej stránky Vašim preferenciám používame súbory Cookies. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo Vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne. Súhlas so spracúvaním cookies môžete odvolať postupom uvedeným na príslušných internetových stránkach, ktoré cookies zbierajú. V momente ako je prečítaný serverom cez webový prehliadač, dokáže mu poskytnúť informácie potrebné k tomu, aby Vám uľahčil prehliadanie webovej stránky, a to napríklad tým, že zaznamenáva preferencie užívateľov, odhaľuje chyby alebo zhromažďuje štatistické údaje. Súbor cookie nepoškodzuje váš počítač, ani neukladá osobné údaje použité na danej webovej stránke. Viac informácií o použití súborov cookies na týchto webových stránkach nájdete v dolnej časti Používanie súborov cookies. Plné využitie našich webových stránok vyžaduje použitie súborov cookies. Ak chcete zakázať súbory cookies, budete pravdepodobne môcť aj naďalej prechádzať naše stránky, a však niektoré funkcie vám už nebudú k dispozícii. Väčšina webových prehliadačov (napr. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari alebo Google Chrome) majú súbory cookies aicky povolené. Toto poučenie uvádzame v reakcii na nové právne predpisy a v snahe poskytnúť Vám jasné a pravdivé informácie o ochrane osobných údajov užívateľov.

Marketing sociálnych médií a sociálne prídavne moduly

Portál Fmgroupklub.sk nie je jediným spôsobom, ako s Vami komunikujeme. Webová stránka používa celý rad sociálnych médií na propagáciu značky FM World.

 • Marketing sociálnych médií – na propagovanie našich produktov máme svoje vlastné stránky na sociálnych sieťach Facebook a Instagram. Operátor každej platformy je zodpovedný za spôsob, akým spracúva dáta. Môžete nás kontaktovať prostredníctvom týchto stránok tak, že nám necháte komentár, budete s nami chatovať alebo odporučíte naše produkty Vašim priateľom. Stránky sociálnych médií poskytujú podrobné informácie o rozsahu, type, účele a spracovaní Vašich údajov. Tiež majú informácie o Vašich právach a o tom, ako zmeniť Vaše nastavenia ochrany osobných údajov.

Kategórie príjemcov osobných údajov

Prevádzkovateľ portálu využíva sprostredkovateľov, ktorí v jej mene spracúvajú osobné údaje. Ide napríklad o účtovnícke spoločnosti. Portál Fmgroupklub.sk bude využívať sprostredkovateľov poskytujúcich dostatočné záruky na to, že sa prijmú primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. Spracúvanie sprostredkovateľom pre Fmgroupklub.sk sa riadi “zmluvou o spracovaní osobných údajov”.

Pre portál Fmgroupklub.sk spracúvajú Vaše osobné údaje nasledovní partneri: obchodný distribútor J. M. (5204199) a FM World Distribution

Pri registrácii ste súhlasili s podmienkami používania (v prípade súhlasu so zasielaním ponúk a noviniek), ktoré nájdete na našej webstránke Všeobecné podmienky členstva FM GROUP. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, ako aj na základe nášho oprávneného záujmu (marketingová podpora), budeme pokračovať v ďalšej spoločnej komunikácii (prostredníctvom emailu, telefonicky, písomne…), aby ste mohli byť informovaný o zmenách, novinkách a zároveň ďalších službách v ponuke.

Ako si uplatníte uvedené práva k osobným údajom?

Uplatnenie Vašich práv k osobným údajom je možné realizovať z našej strany len na základe úspešnej identifikácie Vašej osoby. Bez úspešného overenia Vašej identifikácie nie sme povinní konať na základe žiadosti. V prípade, ak by sme realizovali Vaše práva bez dostatočnej identifikácie, mohlo by dochádzať k neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom a k porušeniu Vašich práv.

Vaše práva k osobným údajom si môžete uplatniť nasledovným spôsobom: odoslaním žiadosti prostredníctvom Slovenskej pošty (doporučene), aby sme Vás dokázali pri prijatí dokumentu jednoznačne identifikovať. V žiadosti ste povinný uviesť všetky potrebné informácie a prílohy nevyhnutné k vybaveniu Vašej žiadosti a posúdeniu Vašich nárokov ohľadom spracúvania osobných údajov. V prípade, ak bude Vaša žiadosť neúplná, budeme Vás kontaktovať s cieľom doplnenia žiadosti. Prevádzkovateľ portálu má na vybavenie žiadosti lehotu jeden mesiac od dátumu prijatia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí.

Zabezpečenie ochrany údajov

Disponujeme modernými technickými a bezpečnostnými mechanizmami zabezpečujúcimi ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, alebo iným možným zneužitím.

V prípade neposkytnutia súhlasu a osobných údajov Vám nebudeme môcť na základe Európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov poskytnúť žiadne služby. Všetky informácie a vyjadrenia k právam dotknutej osoby poskytujeme na e-mailovej adrese prevádzkovateľa: info@fmgroupklub.sk